سینی و نردبان کابل پتروشیمی شیراز - شرکت ظریف صنعت پیشرو

سینی و نردبان کابل پتروشیمی شیراز

سینی و نردبان کابل پتروشیمی شیراز واحد BAG در تاریخ  1393/12/14 توسط تیم حرفه ای ظریف صنعت پیشرو انجام شده است.

پروژه‌های مرتبط